Výšší efektivita - nejlevnější energie

19.10.2013 14:23

Pokud používáme energie a zdroje efektivně, můžeme posílit konkurenceschopnost, vyplácet vyšší mzdy, vytvářet nová a zajištěná místa. Energetická náročnost v ČR je však stále velmi vysoká. Prioritou energetické politiky ČSSD proto musí být zvyšování účinnosti využití energie a úspory energie. O co mi jde konkrétně:

Ke snížení energetické náročnosti můžeme vést průmysl. Jde o cestu směrem k výrobám s nízkou energetickou náročností a vysokou přidanou hodnotou. Základní podmínkou je zde však zpracování strategie rozvoje průmyslu v jednotlivých sektorech.

Další příležitostí jsou energetické vlastnosti budov. Podpora zateplování stávajících budov musí být dostupná všem obyvatelům včetně venkova. Zde je největší potenciál pro snižování spotřeby tepelné energie, snižování spotřeby tepla by mělo být také doprovázeno rekonstrukcí zdrojů tepla a rozvodů tepla. Zavést lze i přísnější energetické normy pro nové obytné budovy.

Stanovení závazných požadavků na minimální účinnosti pro nové výrobny elektřiny, tepla a chladu.

Hospodaření s odpady, kdy využití druhotných a recyklovaných surovin je energeticky výhodnější, než využití primárních surovin. Spalovny odpadů v pořadí odpadových priorit následují až za znovuvyužitím a recyklací odpadů a mají být budovány pouze ve skutečně nezbytně nutné míře, kde je možné je napojit na centrální zdroje tepla.

Postupné další zvyšování energetické efektivnosti elektrospotřebičů. Lze zpřísnit standardy pro štítkování, zlepšit kontroly a informovanost spotřebitelů.

 

Více viz příspěvek ve Středočeských novinkách.