Video z Úval

15.09.2013 17:47

Ekologický přístup nemusí být jen "třešničkou na dortu", zvláště pokud jde o komunální politiku. Přesvědčete se o tom například ve >>>videu z Úval a v podpoře místních občanů níže (s uznáním také pana starosty).

 

Podporujeme místostarostu Úval,
JUDr. Ing. Petra Petržílka, Ph.D., při kandidatuře
v letošních volbách do Poslanecké sněmovny PČR

Místostarosta Petržílek, který má jako člen Rady města Úval na starosti zejména otázky životního prostředí, se též podílí na jednání se státními či soukromými partnery na financování projektů města. Kombinace jeho právnického a ekonomického vzdělání s jeho zkušenostmi z vrcholných pozic ve státní správě se ukázala v tomto smyslu jako ideální.
Petr Petržílek se zasadil na získání dotací z OPŽP na rekonstrukci rybníků Fabrák, Jámy a Kalák. Město již není ohrožováno jejich špatným technickým stavem a naopak v době přívalových dešťů se dá počítat s jejich výraznou retenční kapacitou. Z téhož programu se očekává, že získáme i dotace na vybudování retenční strouhy kolem Horoušánek.
I s jeho pomocí město zajistilo již v minulém volebním období prostředky ze SFŽP v řádech stovek miliónů korun na vybudování vodohospodářské infrastruktury. Jen v tomto volebním období bylo vystavěno 12,4 km kanalizačních sítí, vč. přípojek, a přes 2 km vodovodních řadů. Nyní probíhá II. etapa výstavby vodovodních řadů a přivaděčů, z nichž je zatím postaveno 8,4 km. Město se též může pochlubit modernizovanou ČOV, která byla loni vyhlášena vodohospodářskou stavbou roku.
Důležitá je též činnost místostarosty Petržílka v programovém výboru Místní akční skupiny Pošembeří. Prostřednictvím MAS Pošembeří se Úvalům podařilo získat prostředky na zvelebení náměstí Arnošta z Pardubic výsadbou nových stromů, umístěním nových květináčů, košů a laviček. Dále se z těchto peněz financovala rekonstrukce a nový povrch několika ulic, budují se cyklotrasy a turistické stezky, dětská hřiště v areálu fotbalového hřiště a hřiště Skara, opravil se středověký mostek v Králičině, který byl vyhlášen kulturní památkou i na základě jednání, které Petr Petržílek s ředitelem NPÚ vedl.

Petr Petržílek též působí ve Výboru Středočeského kraje pro životní prostředí a zemědělství. I díky tomuto působení Středočeský kraj poskytl několikamiliónovou dotaci na rekonstrukci a zpřístupnění zahrady a výstavbu hřiště za budovou MěÚ na náměstí. Středočeský kraj se též podílí ve spolupráci s Povodím Labe, s.p. na vytvoření projektů ke zvýšení retence Povýmolí, které budou financovány Povodím Labe.
Středočeský kraj na základě řady jednání mj. Petra Petržílka vyhlásil přírodní park Škvorecká obora – Králičina a později v jeho rámci i přírodní památku Králičina - Povýmolí. Díky tomu naváže v této lokalitě na dosavadní práci několika dobrovolníků profesionální péče placená z krajských peněz dle schváleného plánu péče o tuto přírodní památku. Petr Petržílek též jako právní zástupce města vysoudil desítky hektarů lesa v této oboře, které po téměř sto letech nedokončené první pozemkové reformy připadly z původního Lichtenštejnského panství do vlastnictví města Úvaly.
Místostarosta byl i u opatření dotací z prostředků ROP Střední Čechy na výstavbu areálu pro volnočasové aktivity na místě bývalé ruiny čp. 65. Tím jsme úspěšně navázali na získání dotací z ROP na zateplení a rozšíření kapacity ZŠ. Mimochodem to, že ZŠ má na své střeše fotovoltaickou elektrárnu, z které profituje, se též stalo díky přispění místostarosty Petržílka. Místostarosta též dotlačil SK k podpisu smlouvy veřejných dodavatelů, na základě které bude rekonstruován průtah městem, vč. náměstí Arnošta z Pardubic. V tomto volebním období budou z prostředků ROP uvolněny peníze na první etapu rekonstrukce krajských ulic, a to od Penny až k mostu přes Výmolu, včetně tohoto mostu.

Místostarosta Petržílek je dále pověřen zastupováním města při jednání s Českými drahami a SŽDC. Nejen, že se podařilo dokončit všechny povolovací procesy pro modernizaci trati, která sama o sobě přinese investice v rozsahu 3 mld. Kč, ale především se podařilo městu vyvážit zájem občanů na odhlučnění trati s estetickou podobou a rozsahem protihlukových stěn, přiměli jsme ČD a SŽDC k související rekonstrukci nádražní budovy, dešťových kanalizací, k úpravě a zpřístupnění některých lokalit (pod kanály, u parketárny) k vybudování komunikace pro pěší nad uhelnými sklady a získali jsme pozemky k vybudování parkoviště u nádraží.
Nejen státní, krajské a evropské peníze byly a budou investovány s přispěním Petra Petržílka ve prospěch Úval, nýbrž jde i o získání investic ze soukromých nezávislých zdrojů ve prospěch občanů. Dva telefonní operátoři pod tlakem města v Úvalech vybudovali rozhlednu, nadace ČEZ financovala zpřístupnění cesty za Hodovem a podílela se na geologickém rešeršním průzkumu pro výstavbu geotermální teplárny v Úvalech, nadace Partnerství zaplatila výsadbu aleje, zatím nejmenovaná společnost má na pozemcích města v cukrovaru stavět squashová hřiště a bowlingovou dráhu a na pozemcích města se dnes již provozuje kojenecké plavecké centrum.

 


A protože ekologie není jen třešnička na dortu v činnosti místostarosty Petržílka, připravil s kolektivem koncept rozvoje městské zeleně a koncept obnovy pěšin a výsadby alejí v extravilánu. Po schválení obou dokumentů radou města se na území katastru města vysázely stovky nových stromů, namátkou za Hodovem (40 ks jeřábu), Ruská (30 ks javoru), Pod Slovany (40 ks jeřábu), park u hřbitova (topoly), Vít.Nováka a Kožíškova (29 ks sakury) atd. Za velmi cenné je zejména třeba označit propojení občanských iniciativ s těmito projekty. Žákovský parlament při ZŠ Úvaly se podílel na výsadbě 22 ks hlohů na náměstí a v Husově ulici, Klub přátel historie a přírody Úval a okolí od rodičů vybral prostředky na výsadbu 60 ks dubů v aleji úvalských dětí na Vinici (a druhou alej dětí klub připravuje na Hodově) a naši penzisté vysázeli za své krásnou dubovou alej seniorů u požární zbrojnice. To je úspěch úvalské komunální politiky – lidé jsou aktivní a není jim jedno, jak bude město vypadat.